Podkład pod posadzki żywiczne WEBER.FLOOR 4655 INDUSTRY RESIN

Błyskawiczny podkład pod posadzki żywiczne, 4-15 mm

Właściwości

  • cementowy
  • samopoziomujący
  • dzięki zastosowaniu Self Drying Technology bardzo szybko wiąże i wysycha
  • nakładanie powłok żywicznych już po 24 godz.
  • ruch pieszy po 1-2 godzinach
  • bardzo dobra przyczepność do podłoża
  • paroprzepuszczalny
  • ekologiczny, o bardzo niskiej emisji – EMICODE EC1 PLUS

weber.floor 4655 Industry Resin Base jest przeznaczony do:

  • wykonywania szybko twardniejących i wysychających, wypoziomowanych podkładów pod posadzki epoksydowe, poliuretanowe itp.,
  • stosowania w obiektach nowych i remontowanych, wewnątrz budynków na nośnych podłożach betonowych w obiektach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, magazynach, sklepach, powierzchniach wystawienniczych, budynkach użyteczności publicznej, jak szpitale, szkoły, żłobki itp.
Proporcje mieszania5,0 l/25 kg
Zużycieok. 1,7 kg/m² na każdy mm grubości
Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach)≥ 30 N/mm² (C30)
Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach)≥ 7 N/mm² (F7)
Rozpływność240-260 mm (pierścień 68x35 mm)
Czas zużycia10- 15 min.*
Grubość warstwy4-15 mm (rekomendowana 6–8 mm)
Szybkość układania- pompą: ok. 300 m²/godz.
- ręcznie: ok. 50 m²/godz.
Temperatura stosowaniaod +10°C do +25°C
Czas utwardzania- dla ruchu pieszego: 1-3 godz. *
- pełne obciążenie: 7 dni
- układanie posadzek żywicznych: min. 24 godz.*

* Przy temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skraca czas, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłuża podany czas.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być nośne, twarde, stabilne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Istniejące spękania należy naprawić np. żywicą weber.tec EP10 i klamrami stalowymi. Podłoże należy oczyścić mechanicznie, np.: przez śrutowanie lub frezowanie. Podłoża zatłuszczone olejami lub smarami odtłuścić odpowiednim preparatem i/lub wypalić. Słabe lub miękkie podłoża (np. asfalt), mogące ulegać spękaniom i odkształceniom pod wpływem obciążeń, usunąć.
Wytrzymałość podłoża na odrywanie powinna wynosić min. 1,5 N/mm2. Oczyszczone, suche, naprawione i starannie odkurzone podłoże zagruntować preparatem weber.floor 4716 zgodnie z opisem w karcie technicznej. Jeśli wytrzymałośc jest niższa, podłoże wzmocnić głęboko penetrującą zywicą epoksydową weber.tec EP 19. Należy sprawdzić parametry podłoża po procesie wzmacniania. Następnie do gruntowania zastosować żywicę epoksydową weber.tec EP 10 zgodnie z opisem w karcie technicznej. Wokół ścian, słupów, rur itp. wykonać dylatacje obwodowe stosując np. taśmę dylatacyjną weber.floor 4960.

PRZYGOTOWANIE PRODUKTU
Zaprawę wymieszać z wodą w proporcji 5,0 l czystej wody na 25 kg suchej mieszanki. weber.floor 4655 Industry Resin Base zaleca się nakładać przy pomocy pomp zapewniających uzyskanie zaprawy o właściwych parametrach (informacji udziela Dział Techniczny Weber). Niewielkie powierzchnie można układać ręcznie. W takim przypadku do odmierzonej wody wsypać suchą mieszankę i mieszać przez 2-3 min. mieszadłem wolnoobrotowym do uzyskania jednorodnej masy. Odstawić na około 3 minuty i ponownie krótko wymieszać.
Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu 10-15 minut. Parametry zaprawy kontrolować na bieżąco przy użyciu pierścieniowego testu rozpływności Weber. Nie dodawać więcej wody niż zaleca instrukcja, ponieważ obniży to wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez dodawanie piasku, cementu itp.
W okresach zimowych materiał należy przed wymieszaniem przetrzymywać w ogrzewanym pomieszczeniu. Niska temperatura materiału może spowodować, że niektóre dodatki nie będą w stanie się rozpuścić podczas mieszania. Zbyt wysoka temperatura materiału wpływa na obniżenie rozpływności zaprawy i zbyt szybkie wiązanie.

APLIKACJA
W przypadku układania mechanicznego szerokość wylewanego pola nie powinna przekraczać 10-12 m (szerokość pola jest uzależniona m.in. od wydajności pompy i grubości układanej warstwy). Duże powierzchnie podzielić na pola robocze przy użyciu samoprzylepnej taśmy z gąbki weber.floor 4965. Zaprawę weber.floor 4655 Industry Resin Base wylewać na podłoże warstwą o grubości 4-15 mm, pasmami o szerokości 30-40 cm.  Kolejne porcje zaprawy wylewać tak szybko, aby mogły połączyć się, gdy są jeszcze w stanie płynnym. Po wylaniu masę wygładzić pacą zębatą. Zaprawę układać bez przerw, aż do pokrycia całej powierzchni pola roboczego. Po wstępnym związaniu podkładu, taśmy z gąbki usunąć i przystąpić do wylewania zaprawy na kolejnym polu.
Należy pamiętać o natychmiastowym czyszczeniu pomp łącznie z wężem za każdym razem, gdy przerwa w pompowaniu zaprawy będzie dłuższa niż 10 minut. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie. Wszelkie szczeliny skurczowe, dylatacyjne i pracujące pęknięcia w podłożu należy odtworzyć w ułożonej warstwie zaprawy.
Posadzki żywiczne można układać najwcześniej po 24 godzinach przy grubości warstwy 10 mm, pod warunkiem, że podłoże betonowe było suche i zapewniono odpowiednie warunki wysychania zaprawy.
Przed układaniem posadzek żywicznych powierzchnię podkładu należy ześrutować.
Na powierzchni podkładu wykonanego z zaprawy weber.floor 4655 Industry Resin Base należy ułożyć docelową posadzkę nie później niż po 48 godzinach. W przeciwnym razie najpóźniej po 48 godzinach całą powierzchnię należy zabezpieczyć preparatem weber.floor HB protect lub weber.floor 4716 rozcieńczonym wodą w proporcji 1:5.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Budynek musi mieć dach, okna i drzwi. Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna wynosić od +10°C do +25°C. Wilgotność względna podłoża powinna być mniejsza niż 95%, wilgotnośc względna powietrza 50-70%. W trakcie prac oraz 3 dni po ich zakończeniu zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Nie dopuszczać do intensywnego nasłonecznienia lub
nagrzania wylanej zaprawy.

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Wyrób przechowywać do 6 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, na paletach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Po otwarciu opakowanie należy zużyć w ciągu 1 miesiąca. Chronić przed wilgocią.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Wyrób zawiera cement – wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz