Elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu WEBER.DRY PUR B2K

Dwuskładnikowa, płynna, wysoce elastyczna membrana hydroizolacyjna na bazie poliuretanu

weber.dry PUR B2K to dwuskładnikowa, szybkowiążąca, zawierająca niewielkie ilości rozpuszczalnika, płynna, bardzo elastyczna membrana hydroizolacyjna służąca do długotrwałej izolacji przeciwwodnej konstrukcji budowlanych.
Produkt oparty jest na elastomerowych żywicach poliuretanowych, dodatkowo wzbogacony jest chemicznie spolimeryzowanym bitumem, dzięki czemu zawdzięcza doskonałą odporność chemiczną i mechaniczną.

Właściwości

  • łatwa aplikacja
  • bardzo wysoka elastyczność
  • mostkuje rysy i pęknięcia również w ujemnych temperaturach
  • wysoka odporność na punktowe uderzenia
  • odporność na występujące w gruncie kwasy, alkalia, detergenty, oleje i wodę morską

Do pobrania

weber_dry_PUR_B2K

weber.dry PUR B2K stosowany jest jako hydroizolacja:

  • fundamentów (ławy fundamentowe, ściany fundamentowe, płyty fundamentowe)
  • dachów (w tym dachów zielonych i dachów odwróconych)
  • podpłytkowa - możliwość przyklejania do hydroizolacji okładziny ceramicznej (przed przyklejeniem należy membaranę przesypać piaskiem kwarcowym)
  • starych pap asfaltowych i bitumicznych, membran EPDM, PCV i powłok akrylowych
  • elastyczne wypełnienie dylatacji poziomych
Bazapoliuretan modyfikowany bitumem
Rozpuszczalnikzawiera
Konsystencjapłynna
Kolorczarny
Gęstość mieszaniny1,00 g/cm³
Wydłużenie przy zerwaniu> 2400 %
Wytrzymałość na rozciąganie> 7 N/mm²
Wytrzymałość na punktowe uderzenie290 N
WodoszczelnośćBrak przecieku przy ciśnieniu 3 bar
Wytrzymałość na odrywanie od podłoża betonowego1,1 N/mm²
Twardość (skala Shore'a A)35
Czas otwarty produktu30 - 35 minut

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Podłoże musi być równe, nośne, czyste, wolne od luźno nie związanych części, mleczka cementowego, oleju, tłuszczu i innych substancji utrudniających przyczepność żywicy do podłoża. Wytrzymałość na ściskanie podłoża betonowego powinno wynosić min. 25 MPa, a wytrzymałość na odrywanie min.1,5 MPa. Ewentualne powierzchnie wypolerowane nie nadają się pod ułożenie powłoki, o ile nie zostaną uprzednio zmatowione poprzez, np. piaskowanie, śrutowanie, frezowanie itp. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 5% (metoda CM).
Przed aplikacją membrany uszczelniającej weber.dry PUR B2K na powierzchniach chłonnych i niechłonnych należy zastosować systemowy grunt weber.prim EP 2K. W zależności od rodzaju podłoża dopuszcza się stosowania także innych preparatów gruntujących takich jak: weber.tec EP 10, weber.tec EP 15, weber.tec Ergodur i weber.tec EP 47. Przed zastosowanie wybranego preparatu gruntującego należy zapoznać się z kartą techniczną produktu.

APLIKACJA
Membrana hydroizolacyjna
weber.dry PUR B2K (wymieszany składnik A+B) nanosić na zagruntowane podłoże za pomocą wałka, pędzla, pacy zębatej bądź za pomocą natrysku bezpowietrznego (rekomendowane przy dużych powierzchniach). Po 6-24 godzinach (nie później niż 48h) nanieść drugą warstwę produktu weber.dry PUR B2K. Dla obiektów wymagających podwyższonej odporności zastosować trzecią warstwę produktu.
W miejscach gdzie wykończeniem mają być płytki ceramiczne ostatnią, jeszcze świeżą warstwę weber.dry PUR B2K przesypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,4-0,8mm do pełnego pokrycia powierzchni. Piasek kwarcowy stworzy odpowiednią przyczepność dla kleju do płytek.
Przy wykonywaniu hydroizolacji ław i ścian fundamentowych dopuszcza się nie stosowania warstwy ochronnej izolacji - pod warunkiem zasypywania wykopu gruntem rodzimym bez wtrąceń gruzu budowlanego.
Należy się upewnić i zaplanować zużycie stosowanego materiału aby nie przekroczyło dopuszczalnego czasu użytkowania - czasu otwartego produktu (30 - 35 minut w 20°C)
Narzędzia czyścić natychmiast po zakończeniu prac preparatem weber.sys 992.

WARUNKI PODCZAS STOSOWANIA I WIĄZANIA
Warunki aplikacji:
Temperatura podłoża oraz otoczenia nie powinna być niższa od +5°C i nie wyższa od +35°C. Podwyższenie temperatury wpływa na skrócenie czasu wiązania żywicy oraz obniżenie jej lepkości. Obniżenie temperatury powoduje wydłużenie czasu wiązania żywicy oraz podwyższenie jej lepkości. Poza tym temperatura podłoża musi być, co najmniej o 3°C wyższa od aktualnej temperatury punktu rosy. Tworzenie się kondensatu na pokrywanych żywicą  powierzchniach decydująco wpływa na zmniejszenie jej przyczepności do podłoża.
Świeża żywica jest bardzo wrażliwa na wodę – należy w trakcie wykonywania powłoki chronić ją przed opadem atmosferycznym. W przypadku wilgotnych elementów budowlanych nie wolno dopuścić, aby jeszcze niestwardniałe powłoki były narażone na działanie intensywnych promieni słonecznych. Chodzi o to, że pod wpływem ciśnienia pary wodnej może dojść do tworzenia się pęcherzy.
Czas wiązania:

Temperatura podłoża20°C
Wykonywanie kolejnych prac2-4h
Częściowe obciążenie18-24h
Pełne obciążenie7 dni

 

ZUŻYCIE
Zużycie zależy od rodzaju podłoża i przyjętego rozwiązania:
1,1 - 1,5 l/m² – aplikacja wałkiem na gładkim podłożu (w dwóch warstwach)

OPAKOWANIA
pojemniki 20l + 20l ( Składniki A+B)

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Wyrób przechowywać do 9 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Składować i transportować w suchych warunkach, w fabrycznie zamkniętych i nieuszkodzonych opakowaniach. Temperatura składowania produktu to od +5°C do +30°C. Przewozić wyłącznie krytymi środkami transportu. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA
Rozpuszczalnik znajdujący się w produkcie jest łatwopalny i dlatego w czasie stosowania preparatu nie wolno używać otwartego ognia, palić tytoniu, wywoływać iskrzenia elektrycznego lub mechanicznego (przez cięcie, szlifowanie, uderzanie itp.). Stosując preparat w pomieszczeniu należy je intensywnie wietrzyć. Stosować środki ochrony osobistej (okulary, rękawice, fartuchy).
Podczas wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących ochrony zdrowia wynikających z odpowiednich rozporządzeń oraz zapisów z kart charakterystyki substancji niebezpiecznych i oznaczeń na opakowaniach

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz