Akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa SIKACOOR EG-5

Dwuskładnikowa, akrylowo-poliuretanowa powłoka nawierzchniowa

SikaCor® EG-5 jest dwuskładnikową, akrylowo-poliuretanową powłoką nawierzchniową.
Dodatek 1% wagowo SikaCor® PUR Accelerator (patrz odpowiednia Karta Informacyjna) zapewnia szybkie wysychanie i utwardzanie powłoki.

Właściwości

W połączeniu z dwuskładnikowymi, epoksydowymi powłokami gruntującymi i międzywarstwowymi:

  • Bardzo dobre właściwości antykorozyjne
  • Doskonała odporność chemiczna, odporność na czynniki atmosferyczne i stabilność kolorów
  • Twardoelastyczna i sztywna, ale nie krucha
  • W dużym stopniu niewrażliwa na uderzenia i zarysowania

Do pobrania

KT_SikaCor_EG-5

SikaCor® EG-5 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców.
SikaCor® EG-5 w połączeniu z dwuskładnikowymi powłokami gruntującymi i międzywarstwowymi systemów SikaCor® i Sika® Permacor® tworzy bardzo skuteczną ochronę antykorozyjną do zabezpieczania konstrukcji stalowych.
Może być stosowana na powierzchniach stalowych zanurzonych pod wodą.
SikaCor® EG-5 może być stosowany jako barwna powłoka zamykająca systemy powłokowe (epoksydowe i poliuretanowe) stosowane na powierzchniach betonowych.

Wygląd / BarwaKolory RAL i NCS
Gęstość~1,3 kg/dm3
Zawartość części stałych~61 % objętościowo
~74 % wagowo
Odporność chemicznaOdporność na czynniki atmosferyczne, wodę, ścieki, wodę morską, sole odladzające, dym, opary kwasów i ługów, oleje, smary, krótkotrwała odporność na działanie paliw płynnych i rozpuszczalników.
Odporność termicznaŚrodowisko suche do +150°C, krótkotrwale do + 180°C
Środowisko wilgotne do + 50°C
Przy wyższych obciążeniach temperaturowych należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Sika.

PRZYGOTOWANIE
Proporcje mieszania: Składnik A : składnik B wagowo 90 : 10 / objętościowo 7,1 : 1
W razie konieczności można dodać do 5% rozcieńczalnika Sika® Thinner EG.
Temperatura produktu Minimum + 5°C
Wilgotność względna powietrza Maksimum 85%
Temperatura podłoża i nieutwardzonej powłoki musi być zawsze o co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
Podłoże musi być suche i bez lodu.
Temperatura podłoża: Minimum + 5°C / 0°C przy stosowaniu przyspieszacza SikaCor® PUR Accelerator

Przydatność do stosowania
W temperaturze +10°C~7 godzin~5 godzin *)
W temperaturze +20°C~5 godzin~3 godzin *)
W temperaturze +30°C~4 godziny~2 godzin *)

*) Z dodatkiem 1 % wag. przyspieszacza SikaCor® PUR Accelerator

Poziom schnięcia 6
Grubość suchej warstwy 80 μm
W temperaturze +5°C21 godzin
W temperaturze +10°C18 godzin
W temperaturze +20°C14 godzin
W temperaturze +40°C3 godziny
W temperaturze +80°C45 minut
W temperaturze +0°C52 godziny*)
W temperaturze +5°C18 godzin*)
W temperaturze +10°C13 godzin*)
W temperaturze +20°C5 godzin*)

*) Z dodatkiem 1% wagowo przyspieszacza SikaCor® PUR Accelerator

Czas oczekiwania / Przemalowanie
 Minimum: po osiągnięciu poziomu schnięcia 6
Maksimum: bez ograniczeń
Przed kolejnymi cyklami roboczymi należy usunąć ewentualne zanieczyszczenia.
Czas schnięcia
W zależności od grubości powłoki i temperatury całkowite utwardzenie materiału następuje w ciągu 1 - 2 tygodni. Badania powłoki można wykonywać dopiero po jej całkowitym utwardzeniu.

Stal:
Powierzchnie stalowe muszą być suche, czyste, odpylone, bez zanieczyszczeń, oleju, tłuszczu itp., oczyszczone metodą strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2 ½ wg PN-EN ISO 12944-4.

Powierzchnie ocynkowane, stal nierdzewna i aluminium:
Powierzchnia musi być czysta, bez olejów, smarów i produktów korozji. W przypadku długotrwałego oddziaływania wody lub kondensatu wodnego omieść powierzchnię ścierniwem niemetalicznym zgodnie z PN-EN ISO 12944-4.
Do czyszczenia zabrudzonych powierzchni np. powierzchni ocynkowanych lub pokrytych powłokami gruntującymi zalecane jest stosowanie środka SikaCor® Wash.
Beton:
Fragmenty podłoża o niewystarczającej wytrzymałości, mleczko cementowe oraz fragmenty zanieczyszczone  olejami muszą być usunięte mechanicznie, np. przez śrutowanie lub frezowanie. Należy uzyskać powierzchnię o otwartej teksturze.
Słaby beton musi zostać usunięty, a usterki podłoża takie jak ubytki i nieciągłości muszą być w pełni widoczne. Większe nierówności podłoża muszą zostać zeszlifowane lub naprawione materiałami Sikadur®, Sikafloor® lub Sikagard®. Podłoże betonowe musi być wyrównane i zagruntowane. Przed aplikacją materiału podłoże musi mieć otwarte pory. Bezpośrednio przed aplikacją materiału podłoże należy odpylić i odkurzyć.

APLIKACJA
Dokładnie wymieszać wstępnie składnik A za pomocą mieszadła mechanicznego (mieszanie rozpocząć powoli, potem zwiększyć prędkość do około 300 obr./min.). Ostrożnie dodać odpowiednią ilość składnika B i dokładnie mieszać, zwracając szczególną uwagę na wymieszanie materiału przy ściankach i na dnie pojemnika. Mieszać przez co najmniej 3 minuty, aż do uzyskania jednorodnej mieszanki, unikając napowietrzenia materiału. Wymieszany materiał przelać do czystego pojemnika i jeszcze raz krótko zamieszać.

Wybór metody nanoszenia warunkuje otrzymanie gładkiej powłoki o jednolitej grubości warstwy i wyglądzie. Najlepsze efekty uzyskuje się przy nanoszeniu metodą natrysku. Dodatek rozcieńczalnika obniża odporność na spływanie mokrej warstwy i grubość suchej warstwy. Przy nanoszeniu pędzlem lub wałkiem,konieczne może być zastosowanie dodatkowych warstw w celu osiągnięcia wymaganej grubości suchej warstwy, zależnie od rodzaju konstrukcji, warunków na placu budowy, koloru, itp. Przed przystąpieniem do aplikacji wskazane jest wykonanie pola próbnego w warunkach budowy, w celu upewnienia się, że nanoszenie materiału wybraną techniką zapewni oczekiwany efekt.
Natrysk wysokociśnieniowy:
Dysze 1,5 - 2,5 mm, ciśnienie 3 - 5 barów, wymagany jest filtr oleju i wody.
Natrysk bezpowietrzny:
Ciśnienie w pistolecie co najmniej 180 barów, dysze 0,38 - 0,53 mm (0,015 - 0, 021 cala), kąt natrysku 40° - 80°.

CZYSZCZENIE NARZĘDZI
SikaCor® Cleaner
Urządzenia do natrysku przed zastosowaniem SikaCor® EG-5 należy przepłukać przy użyciu Sika® Thinner EG.

ZUŻYCIE
Teoretyczne zużycie materiału/emisja LZO bez strat dla średniej grubości suchej warstwy:

Grubość suchej warstwy60 μm80 μm
Grubość mokrej warstwy100 μm130 μm
Zużycie~0,130 kg/m²~0,170 kg/m²
LZO~33,2 g/m²~44,3 g/m²

OPAKOWANIA
SikaCor® EG-5 - 30 kg i 10 kg netto
Sika® Thinner EG - 25 l, 10 l i 3 l
SikaCor® Cleaner - 160 l i 25 l

MAGAZYNOWANIE I TRANSPORT
Produkt przechowywany w fabrycznie zamkniętych opakowaniach, w suchych i chłodnych pomieszczeniach najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. Produkt przechowywać w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Jesteśmy do twojej dyspozycji.
Skontaktuj się z nami

Formularz